За Нас

Настоящите Общи условия регулират ползването на услугите, предоставени на този сайт

Глава I.

Общи разпоредби TopAromati.com e виртуален информационен ресурс в интернет, създаден в съответствие със законодателството на Република България. След регистрация потребителите на TopAromati.com могат да ползват определени услуги при спазване на настоящите Общи условия и на законодателството на Република България.

За ползването на определени услуги могат да бъдат поставяни и допълнителни условия, за което потребителите ще бъдат уведомени по подходящ начин. За ползване на услугите на TopAromati.com, за които не е необходима регистрация и са общодостъпни, се прилагат правилата за ползване от нерегистрирани потребители.

Услугите, предоставяни от TopAromati.com, са динамични, т. е. непрекъснато се допълват и променят с оглед тяхното усъвършенстване и може да се променя режима на предоставяне им, за което потребителите ще бъдат уведомени по подходящ начин. Собственикът и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на TopAromati.com, не носят отговорност за проблеми при предоставянето на услугите, които се дължат на неподходящо оборудване на потребителите, както и на несъвместимост на софтуерните приложения, ползвани от тях и услугите на TopAromati.com

Глава II. Регистрация на потребител.

За да използва услугите, предоставяни от TopAromati.com, потребителят следва да попълни електронна форма за регистрация и да декларира съгласие с настоящите Общи условия. Съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис, когато потребителят изрази съгласие с Общите условия, той извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с общите условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва.

Чрез регистрацията си потребителят се съгласява неговият IP адрес и всякаква друга информация, необходима за неговото идентифициране да бъде записвана и при необходимост предоставяна на съответните компетентни органи, в случай, че е поискана такава (напр. официално съдебно искане по висящ правен спор).

Потребителят се задължава при регистрацията си да предостави актуални и точни данни относно самоличността и правното си положение, изискуеми в съответната електронна форма за регистрация. Потребителят гарантира, че данните, предоставени при регистрацията са пълни и точни и при промяна ще ги актуализира своевременно.

Регистрацията на всеки потребител, за който се установи, че е предоставил неверни данни, може да бъде заличена. Собственикът и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на TopAromati.com, не носят отговорност за предоставените чрез регистрация на потребители данни. При регистрацията си всеки потребител заявява потребителско име и парола, с които ще ползва услугите на TopAromati.com.

В случай, че потребителското име вече е заето (има друг потребител с такова име), той бива незабавно уведомяван, за да посочи ново потребителско име, което е свободно. Потребителят се задължава да не предоставя потребителското име и паролата си за ползване от трети лица.

Собственикът и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на TopAromati.com, не носят отговорност за вреди настъпили за потребителя в резултат от неправомерно използване на потребителското име и паролата му от трети лица.

Глава III. Съгласие.

Регистрацията на потребител в TopAromati.com има силата на съгласие с настоящите Общи условия, като след регистрацията си потребителят получава на посочения от него e-mail адрес съобщение, което съдържа потребителското име и паролата на потребителя.

Глава IV. Приложимост. Промяна.

Разпоредбите на настоящите Общи условия се прилагат за всички услуги, предоставяни чрез TopAromati.com, доколкото за тях не се предвидени специални правила. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни, като измененията влизат в сила от публикуването им на сайта, като потребителите се смятат за уведомени за тези изменения от публикуването им в посочения сайт.

Глава V. Допълнителни условия

Достъпът на определени потребители до TopAromati.com може да бъде прекратен, когато се установи, че те са предоставили неверни данни при регистрацията си или по какъвто и да било начин чрез действията си накърняват правата на Собственика и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на TopAromati.com или на трети лица и/или нарушават законодателството на Република България.

На страниците на TopAromati.com може да има препратки към други интернет-страници, както и всякакви рекламни карета, банери и др. подобни с търговска цел. Предоставянето на определени услуги може да бъде прекратено, за което потребителите ще бъдат уведомени чрез съобщение TopAromati.com

Глава VI. Права и задължения на потребителите.

Потребителите имат право да ползват услугите на TopAromati.com при спазване на настоящите Общи условия, допълнителните условия, поставени за съответните услуги, и законодателството на Република България. Потребителят има право свободно и неограничено, по всяко време, да променя предоставените от него при регистрацията му данни, като спазва предвиденото в настоящите Общи условия.

Потребителят следва сам да осигури необходимото му оборудване (хардуер и софтуер) за спокойно ползване на услугите на TopAromati.com. Потребителят не може да ползва материалите, публикувани в TopAromati.com за лични нужди, като се забранява и възпроизвеждането и разпространението им по какъвто и да било начин с търговска цел, без разрешението на автора .Във връзка с ползването на предоставените от TopAromati.com услуги, потребителят е длъжен: да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия и законодателството на Република България - да следи за нарушения от други потребители на настоящите Общи условия и законодателството на Република България и при установяване на такива, да уведомява своевременно на посочените за контакти e-mail- да не накърнява по какъвто и да било начин правата на Собственика и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на TopAromati.com, както и на трети лица.

С потвърждаването и съгласието с настоящите Общи условия потребителят декларира и дава изрично своето съгласие личните му данни да бъдат обработвани по смисъла на Закон за защита на личните данни.

Глава VII. Информация

Собственикът и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга TopAromati.com, имат право да събира и съхранява информация за потребителите си при тяхната регистрация по начин, който да позволява идентифицирането им. Ще бъде положена необходимата грижа, за да предотврати достъпа на трети лица до съхраняваната информация за потребителите.

Глава VIII. Прекратяване на Регистрацията и предоставяните услуги.

Потребителите по всяко време могат да прекратят регистрацията си на сайта.Регистрацията на потребител и предоставяните услуги се прекратяват автоматично при спиране на поддръжката на TopAromati.com